Læring

Læring OXLO guide y

Likeverd og mangfold gir bedre kommunale tjenester, øker brukertilfredshet og gjør tjenestene mer effektive.  Mangfoldperspektivet skal innarbeides overordnede strategiske planer, internopplæring og personalarbeid.

Forventningen er at bydeler, etater og foretak arbeider systematisk for likeverd og mot diskriminering. Virksomhetene må utarbeide konkrete mål og iverksette konkrete tiltak.

Systematisk arbeid innebærer at virksomhetene lager en tilstandsanalyse, utarbeider en plan med mål og tiltak og evaluerer og bruker det som er lært. Hva er situasjonen hos oss? Hva vil vi, og hvordan gjør vi det? Får vi det til? Dette er hva virksomhetene bør gjøre:
• Identifisere utfordringer på likeverd- og mangfoldsområdet
• Iverksette konkrete tiltak og aktiviteter
• Definere mål for arbeidet og hvem som er ansvarlig
• Innarbeide mål og tiltak på mangfoldsområdet i overordnede strategiske planer
• Gjøre mål, utfordringer og strategier kjent for private leverandører av kommunale tjenester

For hver virksomhet og hver enhet innebærer det å:
• Rapporter om utfordringer, tiltak og resultater i årsberetningen
• Skriv en kort artikkel om et eksempel på beste praksis for publisering på OXLO-sidene
• Delta og bidra med erfaringsutveksling på seminarer i regi av Enhet for mangfold og integrering

Ansatte i kommunen skal speile byens befolkning. Mangfoldskompetanse og mangfold blant ansatte er også et virkemiddel for å utvikle gode tilbud og tjenester i et internasjonalt og mangfoldig innbygger- og brukerperspektiv. Veilederen «Systematisk arbeid med likestilling og mangfold» laget av Utviklings- og kompetanseetaten, viser hvordan det kan arbeides med analyser, planer og evalueringer.