Forebygging av utenforskap, vold og ekstremisme - FUVE-programmet

Oslo kommune har fått støtte av IMDI til prosjektet «Forebygging av utenforskap og voldelig ekstremisme» (FUVE), fra tilskuddsordningen for lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. FUVE-prosjektet består av 9 del-prosjekter i bydeler og kommunale virksomheter.

 

Religionsforum – seminar om religionsdialog

Byrådsavdeling for kultur og næring har tatt initiativ til forum for tros- og livssynsdialog.

Hensikten er å diskutere religion og menneskerettigheter, toleranse og forhold mellom mennesker og grupper i Oslo med ulik tro og livssyn. Forumet er en oppfølging av byrådserklæringen fra 2011 om støtte til arbeidet med religionsdialog. Tros- og livssynsamfunn og andre organisasjoner som slutter seg til «OXLO – Vis omtanke» forplikter seg til å ha omtanke for Oslo som en by for alle, og møte forskjeller i tro og livssyn med respekt for andres valg.

 

Bydel Gamle Oslo

I prosjektet Samarbeid for Inkluderende Dialog (SID) samarbeider Senter for flyktning-kompetanse og integrering (SEFI) med muslimske menigheter i Oslo om rekrutter av sårbar ungdom til opplæring i inkluderende dialog, og arrangere møter, konferanser og sosiale aktiviteter. Nettverket skal b.a. rekruttere deltakere til Dialogpilotenes utdanningstilbud (Kirkelig Dialogsenter). Prosjektet er basert på forpliktende avtaler med ungdomsgruppene i Islamic Cultural Center (ICC UNG), Det Islamske Forbundets (DIF, Ung Muslim) og Madni-moskeen. Prosjektets referansegruppe vil bestå av religiøse ledere og myndighetspersoner, inkludert sekretæren for Islamsk råd.

 

Bydel Grorud

I prosjektet Demokrati og medborgerskap samarbeider bydelens ungdomsaktivitet-enhet og Salto-koordinator med bydelens ungdomsråd, trossamfunn og frivillige organisasjoner i bydelen. Prosjektet baserer seg på erfaringer fra og videreføring av Ung MED-tiltak og dialogmøter med ung til ung metodikk. Temaene er radikalisering, psykisk helse, ekstremisme og religion. Bydelen har et etablert samarbeid med lokale trossamfunn – Grorud menighet, Hindu templet og den lokale moske, samt den lokale frivillige organisasjonen BOKA. Prosjektet vil gjennomføre nye dialogmøter og involvere ungdomsrådet, ungdomsskolen og menighetene i en studietur.

 

Bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Stovner

Lambertseter fritidsklubb i bydel Nordstrand involverer lokalt organisasjonsliv, minoritetsforeninger og trossamfunn i organisering og rekruttering til guttegrupper og digital historiefortelling. Klubben er også base for Utekontakt, Frisklivssentral, Salto-koordinator og Familieteam, og blir aktivt brukt i forbindelse med møter, høytidsfeiringer og OXLO-arrangement.

Drop-out temaet i bydel Søndre Nordstrand vil opprette en møteplass / kafe på kjøpesenteret i bydelen, for å følge opp marginalisert ungdom og unge voksne gjennom mentortiltak. Samarbeidsparter er bydelens kristne og muslimske menigheter, Mortensrud Røde Kors ressurssenter og lokalt næringsliv

Oppvekstavdelingen i bydel Stovner arrangerer temakvelder med ungdom og foreldre, i et samarbeid med Stovner Somaliske Ungdomsklubb og Hassani Hussaini Welfare. Tema og deltakelse organiserer gjennom samarbeidsforum for ulike trosretninger i Groruddalen, og det regionale Salto-nettverket knyttet til Stovner politistasjon og de fire bydelene i Groruddalen.

 

Bydel Alna

Introduksjonsprogrammet i bydel Alna har innledet et samarbeid med den ideelle organisasjonen JustUnity og Høyskolen i Oslo og Akershus, med mål å øke kompetansen hos bydelens ansatte og hos deltakerne i programmet om marginalisering, sårbarhet og radikalisering. Prosjektet vil skape møteplasser for dialog og gjennomføre kurs, og etablere kontakt- og samarbeidsflater mellom Salto-arbeidet og introduksjonsprogrammet for flyktninger.

 

Grønland Voksenopplæring

Prosjektet Livsmestring i regi av Grønland Voksenopplæring og Kriminalomsorgen, tilbyr i samarbeid med moskeer, kirken, Røde Kors og Salto et dialog-basert kurstilbud til fanger i Oslo Fengsel. Prosjektet involver fanger i tros- og livssynsdialog, forebygger utenforskap etter endt soning, bygger på samarbeid mellom kommune og sivilsamfunn og understøtter kommunens handlingsplan.

 

Enhet for mangfold og integrering

EMI vil i prosjektet Mer kompetente etablere en plattform for erfaringsutveksling mellom bydeler og andre kommunale virksomheter og sivilsamfunn, basert på de etablerte møteplassene Kontaktforum og Kveldsforum. Workshops, studiereiser, forumsmøter og seminarer skal resultere i verktøy og i informasjonsmateriell som kan brukes av alle aktører.

Prosjektet vil strukturere erfaringsutveksling og samarbeid mellom aktørene i Religionsforum (tros- og livssynssamfunn) og Salto-nettverket (kommunale og statlige aktører).

 

Oslo Museum

Bymuseet Oslo museum / Interkulturelt museum har startet fornying av utstillingen «Våre hellige rom» (2007-2014), med arbeidstittel «Oss og de andre». Utstillingen vil bygge på erfaringene fra presentasjonen av det flerreligiøse Oslo, dokumentasjon og gjenstander fra terrorangrepet 22. juli 2011, og trekker linjer til Oslos innvandrerhistorie så vel som OXLO og drapet på Benjamin Hermansen i 2001. Målgruppen er skoleelever – fra barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. IKM har et vidt nettverk med kontakter inn i minoritetsmenigheter i Oslo, og har opprettet kontakt med initiativtakerne bak «Fredens ring».