Like muligheter

Likeverdige tjenester skal gi alle like muligheter til utdanning, arbeid, eie av bolig, og et godt liv. Befolkningen i Oslo blir stadig mer mangfoldig og brukerne av kommunens tjenester blir mer heterogene og sammensatt. Tjenestetilbudet skal bidra til en byutvikling som på en langsiktig og systematisk måte bidrar til å motvirke sosiale forskjeller og dårlige levekår.

Forventningen er at bydeler, skoler, etater og foretak undersøker og redegjør for om tjenestetilbudet gir like muligheter for alle. Oppnår noen systematisk dårligere resultater enn andre? Bruker noen systematisk tjenestene mer enn andre, eller mindre – er de sjelden å se? En gap-analyse sammenligner mål og ønsket resultat med faktisk resultat. Forskjeller i resultater kan tyde på at ikke alle har like muligheter. Kommunale virksomheter har plikt til å sette i verk tiltak og drive aktivt likestillingsarbeid.

Likeverdige tjenester fremmer kommunens måloppnåelse og skal være en del av de overordnede planer til bydeler, etater og foretak. Dette er hva kommunale virksomheter bør gjøre:
• Identifisere gap, hvor tjenestetilbudet gir forskjellig resultater for ulike brukergrupper
• Finne enkle indikatorer som måler om gapet blir større eller mindre
• Iverksette tiltak som gjør at tjenestene motvirker forskjeller i muligheter og levekår

For å lykkes bedre, anbefales det at hver enhet og hver leder
• Gjør en enkel gap-analyse om likeverdige tjenester en gang i året
• Lager innspill om likeverdige tjenester til bydelen, etatens eller foretakets strategiske plan

Les mer her om Kuben videregående skole og tiltaket Kuben yrkesarena.