Inkludering

Det er bysamfunnet og mennesker seg i mellom som inkluderer og sammen skaper tilhørighet og toleranse. Det er på arbeidsplasser, læresteder, i nabolag og foreninger at inkludering skjer og mangfoldet utfolder seg. Kommunens oppgave er å understøtte gjennom sine tjenester og virkemidler positive inkluderingsprosesser og forebygge utenforskap.

Kommunen vil samarbeide med organisasjoner, bedrifter og andr aktører i sivilsamfunnet som fremmer ungt lederskap og synliggjør ungdom og unge voksne som rollemodeller; skaper tilhørighet og trygge flerkulturelle identiteter; og styrker diskrimineringsvernet og motvirker negativ sosial kontroll. Kommunen støtter også tiltak og prosjekter som stimulerer til tros- og livssynsdialog, forebygger ekstremisme og utenforskap, og styrker sivilsamfunnet i møte med hatkriminalitet og ekstreme meninger. Parallellt med dette samarbeider kommunen med bedrifter, organisasjoner og sosiale entrepenører som åpner for arbeid og arbeidspraksis for ungdom og unge voksne.

OXLO (Oslo Extra Large) er en plattform for tiltak mot diskriminering og rasisme, for toleranse, inkludering og like muligheter, og for samarbeid med frivillige organisasjoner om Oslo som en by for alle. Viktige fora og virkemidler er forum for tros- og livssynsdialog, tilskuddsordninger for integrering og mangfold og OXLO-kampanjen Born & Raised in Oslo.

«Vis omtanke, ta hensyn» er er basert OXLO-charterets budskap om like rettigheter, uansett  etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn, lansert på religionsforum-seminaret i 2015.

Forum for tros- og livssynsdialog er en møteplass for religiøs toleranse og samarbeid mellom tross- og livssynssamfunn og bydeler, skoler og bibliotek. I forumets arbeidsgruppe er Kirkelig Dialogsenter / Oslo Bispedømme og Islamsk Råd representert, sammen med Den katolske kirke, Det mosaiske trossamfunn, Human-Etisk forbund og Unge sikher. Forumets årlige seminarer samler deltakere fra et trettitalls tros- og livssynsamfunn og ideelle organisasjoner i Oslo.

Born & Raised in Oslo er en tilskuddsordning som støtter opp om fellesskap blant ungdom på tvers av etniske, kulturelle og religiøse skiller, og motvirke rasisme og diskriminering.

SaLTo (Sammen lager vi et trygt Oslo) står bak samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt om intervensjon mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Øverste organ er politirådet som ledes av byrådsleder og deltakelse av politimester i Oslo. Viktige

fora og virkemidler er SaLTo kontaktforum og veileder for oppfølging av bekymringsmeldinger. Kontaktforum for hatkriminalitet og voldelig ekstremisme er et nettverk for beredskap og deling av informasjon mellom bydel, skole, politi og berørte etater og byrådsavdelinger. Veilederen beskriver oppfølging av bekymring om hatkriminalitet blant unge, hos ansatte i skole, barnevern, helse, ungdoms- og fritidssektoren.

Både i OXLO og SaLTo støttes det opp om forskning om utenforskap og tilhørighet, formidling av beste praksis internt i Oslo kommune, og i bynettverk som Strong Cities, Intercultural Cities, Eurocities, Radicalization Awareness Network, og European Coalition of Cities against Racism.

Utenforskap

Forebygging av vold og ekstremisme handler om en politikk for mangfold og inkludering, beredskap overfor sårbare unge mennesker, forskning om utenforskap, samt samarbeid med andre byer om utveksling av erfaringer og beste praksis. Utenforskap handler om marginalisering – i forhold til identitet og tilhørighet, i forhold til makt og mulighet til å gjøre en forskjell, og i forhold til jobb, utdanning og økonomi.

Utenforskapet er mest manifest, når unge mennesker står uten arbeid eller utdanning, og uten framtidsmuligheter til å skape seg et liv for seg og en familie. Sinte og frustrerte unge mennesker uten jobb eller skoleplass, som føler seg oversett og uten følelse av å bety noe for noen eller av å høre til, er svært sårbare for hatretorikk og ekstremisme.

Mennesker og grupper som opplever diskriminering og stigmatisering, tilskrives negative kjennetegn og egenskaper og utsettes for marginalisering og ekskludering. Eksempler på dette er diskusjonen om ungdom og unge voksne født i Oslo er norske eller ikke, fordi foreldrene eller besteforeldrene deres innvandret. Andre eksempler er jøder som opplever antisemittisme og muslimer som opplever islamofobi, og som møter stengte dører i arbeidsliv, utdanning og sivilsamfunn.

Ungdom og unge voksne som ser mennesker og grupper de identifiserer seg med bli dårlig behandlet – ute i verden eller hjemme – føler seg ofte maktesløse og politisk marginalisert. Særlig sterk er opplevelsen av urettferdighet, når verdenssamfunnet er et likegyldig eller handlingslammet vitne til kriger og katastrofer, og dette kobles til likegyldighet overfor diskriminering og rasisme som rammer dem selv i deres egen by.

Tiltak

Tiltak for inkludering

Tiltak for religionsdialog

OXLO-charter om tros- og livssynsmangfold

Forebygging av utenforskap, vold og ekstremisme

Prosjekter og tiltak – inkludering, identitet og ungt lederskap