Tilgjengelighet

Tilgjengelige tjenester betyr å levere tjenester som er lett å bruke for personer med ulike ferdigheter. Alle skal ha muligheten til å delta og kjenne seg inkludert og likestilt, uavhengig av funksjonsnivå. Eldre skal kunne kan bidra i egne og andres liv, som mennesker med ressurser. Kommunen skal legge til rette for at barn, unge og voksne med en funksjonsnedsettelse og deres familier, skal oppleve å få et likeverdig, helhetlig og samordnet tjenestetilbud uansett hvor i byen de bor.

Forventningen er at virksomhetene skal samordne tjenester og ta i bruk universelt utformede løsninger som kan brukes av alle. Nedsatt funksjonsevne oppstår i møte med barrièrer i omgivelsene. Omgivelsene kan stille store krav til mobilitet, oppfatning, orienteringsevne, syn, hørsel, leseferdigheter og kompetanse. Samordning av tjenester og universell utforming er en måte å oppnå senke eller fjerne hindre og barrièrer som gjør mennesker funksjonsudyktige.

Mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne leve mest mulig aktive og selvstendige liv. Å klare seg selv og ta aktiv del i samfunnet blir for de aller fleste sett på som et viktig gode. Dette er hva sosialtjenester, skoler, kulturtilbud og tjenester til eldre bør gjøre:

  • Ta i bruk prinsippene for universell utforming, og form tjenester, tilbud og fysiske rom på en slik måte at de kan brukes av alle
  • Informer og bruk skilting på måter som er tilgjengelig og forståelig for alle, og oppgrader på samme måte informasjon på internett
  • Samordne tjenester for familier med barn med sammensatte behov
  • Styrk samhandlingskompetansen – mennesker med funksjonsnedsettelse er selv eksperter på egne liv

Ta gjerne i bruk lærdommen bydel Østensjø gjorde i prosjektet «Familieveiviser» om koordinering av tjenester for familier med barn med funksjonsnedsettelser, og bydel Gamle Oslo i prosjektet «Aktive muligheter» om fritidstilbud for personer som trenger assistanse. Gjør gjerne bruk av erfaringer fra utviklingsarbeidet «Mitt Liv» i regi av Forandringfabrikken.

For å framstå som et godt vertskap for byens mangfoldige innbyggere, anbefales det at hver kommunal enhet og alle ansatte

  • Bruker Individuell plan (IP) for koordinering av tjenestetilbud over lengre perioder
  • Sjekker om tjenesten følger anbefalingene for Oslo som aldersvennlig by
  • Inviterer funksjonshemmedes organisasjoner til test av utformingen av fysiske rom

Les om universell utforming og tilgjengelighet hos Deltasenteret, Barne- og familiedirektoratet. Ta i bruk tips om bedre tilgjengelighet på hjemmesiden til kommunens Rådgivningskontor for syn og hørsel. Inviterer gjerne AudioSight Crash Test Consulting til foredrag om universell utforming, eller Mangfold i Arbeidslivet til å fortelle om resultatet av den anonymiserte brukertesten «Mystery shopper» ved NAV-kontorer i Oslo.

Oslo Museum fikk tilskudd fra Handikap-prosjektet til arbeidet med universell utforming. Ler mer her om muligheten til å søke om tilskudd til tilrettelegging for funksjonshemmede i eksisterende kommunale bygninger og uteområder.

Videoen er produsert av Norges handikapforbunds ungdom, og KS kommunenettverk for universell utforming, i samarbeid med Oslo museum, Omsorgsbygg og Byantikvaren.