Tilskudd til relgionsdialog

Støtte til religionsdialog og forebygging av utenforskap i 2015-17

 

Dialogpilotene

Prosjektet Dialogpilotene utdanner unge voksne som dialogarbeidere, for å lede worskhops i skoler og ungdomsmiljøer om tros- og livssynsdialog. Prosjektet er tilknyttet Kirkelig Dialogsenter og Oslo bispedømme, og er basert på et etablert og forpliktende samarbeid med Human-Etisk Forbund i Oslo, og de muslimske moskeene Tauheed Mosque, Islamic Cultural Centre og Minhaj Ul Quran. Dialogpilotene utdanner unge ledere med kunnskap til å lede lokalt dialogarbeid og delta i samfunnsdebatt i media, på skoler og universiteter og i åpne fora forøvrig.

Kirkelig Dialogsenter arranger i 2017 et informasjonsmøte på Ila asylmottak i Oslo, med deltakelse fra bla. Islamic Cultural Centre og Grønland kirke.

Islamic Cultural Centre arrangerer i 2017  kurs-rekken Den Gyldne Middelvei  om ungt lederskap og foreldreansvar, med foredrag om bl.a. identitet, utenforskap, radikalisering, rasisme og diskriminering.

Tauheed Islamic Centre arrangerer i 2017 Tauheed camp – en samling for familier, barn og ungdom, med lek idrett og faglige diskusjoner.

 

STL Oslo 

Prosjektet STL Oslo har som mål å lag en lokal samarbeidsarena for tros- og livssynssamfunn i Oslo, med ansvar for Forum for religion- og livssynsdialog  og OXLO-charteret for religionsfrihet – «Vis omtanke, ta hensyn». I 2017 skal prosjektet kartlegge interesser og behov lokalt, med vekt på å vise lokale arenaer for dialog t dialogarbeid og menighetenes sosial arbeid.

Samarbeidsforumet i Groruddalen i et samarbeid med Stovnerpolitiets Mangfoldsteam og Nansen Fredssenter, arrangerer høsten 2017 et helgeseminar med deltakelse fra lokale trossamfunn i Groruddalen og SALTO-koordinatorer i bydelene.

 

UngDialog 

Prosjektet Aksjon: Ekstremisme! – La oss snakke i regi av UngDialog tilbyr besøk til unge i tros- og livssynssamfunn, og diskuterer ekstremisme, radikalisering, konflikthåndtering og dialog. Dialog er brukt som et verktøy mot ekstremisme.  Prosjektet er basert på etablert samarbeid med unge i flere tros- og livssynssamfunn, slik som muslimer, kristne, katolikker, hinduister og human-etikere, såvel som sivile organisasjoner slik som Minotenk, Stopp Hatprat og Just Unity.

I 2017 lager UngDialog  filmen «Min tro» hvor ungdom med ulik tilhørighet forteller om sin tro. Filmen skal brukes i Oslo skolen, knyttet til undervisningen i religion og livssyn.

 

InterBridge 

Prosjektet Norsk + i regi av InterBridge og Nobels Fredssenter arrangerer konferanser, dialogforum og workshop i ungt lederskap for ungdom, med minoritetsjenter i fokus. Sluttkonferansen på Nobels fredssenter tar opp dilemma og løsninger rundt flerkulturelle identiteter, rasisme og sosial kontroll – fram mot en romslig urban identitet – norsk +.

 

Samarbeid om inkluderende dialog

SID skaper nettverk og felles arenaer for unge norske muslimer, stimulerer  til utdanning og samfunnsdeltakelse, og fremmer religiøs og interkulturell dialog.  I prosjektet samarbeider Senter for flyktningkompetanse og integrering (SEFI) med muslimske menigheter i Oslo om rekrutter av sårbar ungdom til opplæring i inkluderende dialog, og arrangere møter, konferanser og sosiale aktiviteter. Hensikten er å motvirke ekstremisering ved å skape tilhørighet og styrke norsk-muslimsk identitet.

 

Dialogarbeid i skolen

Hellerud videregående skole lager et undervisningsopplegg for refleksjon og diskusjon om identitet, kultur, menneskerettigheter, demokrat og hatkriminalitet – knyttet til læreplanene for religion, historie og norsk. Opplegget lages i samarbeid med Nansen Fredssenter og Stovnerpolitiet.

Kuben videregående skole har et opplegg for dialog, rettet mot nyankomne elever med minoritetsbakgrunn, mange med bakgrunn fra konfliktområder. Hensikten er å fremme gode forbilder, diskutere identitet, holdninger og kjønnsroller, og forebygge konflikter.

 

Dialogarbeid i fengsler

Grønland Voksenopplæring og Kriminalomsorgen står bak prosjektet Livsmestring – et dialog-basert kurstilbud til fanger i Oslo Fengsel, med bidrag fra moskeer, kirken, Røde Kors og Salto i bydelene.

Primærmedisinsk Verksted samarbeider med  frivillige i Brobyggerne, om veiledning om tro, verdier, kultur og dialog for muslimske kvinner i Bredtvet fengsel.

 

Støttet i 2016:

 

Islamsk Råd:  Kurs i norsk og samfunnskunnskap

Prosjektet Kurs i norsk og samfunnskunnskap i regi av Islamsk Råd Norge tilbyr praktisk opplæring i samfunnsforhold – kjønn og likestilling, barneoppdragelse, religionsfrihet, forebygging av kriminalitet. Målgruppen er ledere og ansatte i muslimske trossamfunn, i samarbeid med kommunen, politiet, samt Teologisk Fakultet. Prosjektet gir ledere i muslimske menigheter praktisk forståelse av norske forhold, støtter opp om tros- og livssynsdialog, konflikthåndtering og forebygging av vold.

 

Ungdom fra grasrota: Islams Lære og Metode

Prosjektet Ungdom fra grasrota arranger kurs, workshops og dialogmøter for muslimsk ungdom om islam og andre religioner, brobygging, ekstremisme, tanke- og religionsfrihet. ILM har over flere år arrangert workshops og dialogmøter, samt offentlige markeringer mot krig og terrorisme. Deltakere rekrutteres fra religiøse og ikke-religiøse organisasjoner gjennom sosiale medier (Facebook gruppe med 6000 medlemmer), og nettverk til kommunale ungdomsarbeidere så vel som prester, imamer og akademikere.

 

Mangfoldshuset

Mangfoldshuset er en frivillig organisasjon som jobber med dialogprosjekter rettet mot samfunnet og på tvers av ulike samfunnsgrupper. Tiltaket Oslosamtaler vil arrangere seminarer om radikalisme, vold og religiøs ekstremisme, med foredragsholdere invitert fra ulike tros- og livssynsamfunn i Oslo.

Tiltakene Peacepainting og Arusha (Noahs pudding) vil på kreative måter bringe budskapet om religiøs toleranse til barn og ungdom og ut på gater og kjøpesentra.

 

Vepsebol mot hat og ekstremisme: Vepsen

Tiltaket Vepsebol mot hat og ekstremisme i regi av Vepsen er et opplegg for lærere i skolen og ungdom i skoler, fritidsklubber og minortetsorganisasjoner om ekstremisme og konspirasjonsteorier. Foreningen Vepsen står bak et nettmagasin om ekstremisme og en facebook-gruppe, og har gjennom sitt styre et bredt kontaktnett mot organisasjoner som arbeider mot diskriminering, rasisme og ekstremisme,

 

Motoffensiv: Human-Etisk Forbund (avsluttet i 2016)

Prosjektet Motoffensiv er et nettverk av aktivister som imøtegår hatretorikk og ekstremisme på internett, støttet med en facebook-gruppe og en internettbasert faktabase / artikkelsamling. Prosjektet er tilknyttet Human-Etisk Forbund i Oslo, og rekrutterer deltakere til redaksjon, nettvert og styringsgruppe fra akademiske fagmiljøer og sivile organisasjoner som Minotenk, Stopp hatpratbevegelsen og Norsk Folkehjelp.