Tiltak for inkludering

Oslo kommune har som mål å minske sosiale forskjeller og skape en varmere og mer inkluderende by.

Tilskuddsordningen for inkludering ble opprettet i 2017, for å styrke ungdom og unge voksnes vei inn i sosiale fellesskap. Tiltakene som støttes skal bidra til å skape like muligheter for alle, og retter seg mot ulike former for utenforskap – i forhold arbeid og utdanning, i forhold til likestilling og likeverd, og i forhold til identitet og tilhørighet.

Frivillige organisasjoner, trossamfunn, bedrifter og skoler og kommunale ungdomstiltak som samarbeider med frivillige, kan søke. Til grunn for ordningen ligger forståelsen av at det er bysamfunnet og mennesker seg i mellom som inkluderer og sammen skaper tilhørighet og toleranse. Det er på arbeidsplasser, skoler, læresteder, i nabolag og foreninger at inkludering skjer og mangfoldet utfolder seg. Kommunens oppgave er å understøtte gjennom sine tjenester og virkemidler positive inkluderingsprosesser og forebygge utenforskap. Det skal være enkelt å gjøre en innsats for inkludering, både for enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter med en ideell målsetting.

Tilskuddsordningen skal særlig å prioritere tiltak og prosjekter som

  • åpner for arbeid og arbeidspraksis for ungdom og unge voksne, eller skaper treningsarenaer og nettverk til arbeidslivet
  • fremmer ungt lederskap og synliggjør ungdom og unge voksne som forbilder
  • skaper tilhørighet og trygge flerkulturelle identiteter
  • styrker diskrimineringsvernet og motvirker negativ sosial kontroll
  • stimulerer til tros- og livssynsdialog, forebygger ekstremisme og utenforskap, og styrker sivilsamfunnet i møte med hatkriminalitet og ekstreme meninger

Tilskuddsordningen skal tilgodese samarbeidprosjekter som organiseres som sosialt entreprenørskap bygd på samarbeid mellom frivillighet, næringsliv og kommunale virksomheter, og med støtte i sosiale innovasjonsmiljøer og/eller ideelle fond og stiftelser. Tiltak og prosjekter skal styrke samspillet mellom frivilligheten og kommunens arbeid, og med fordel involvere aktører i boområder og lokalt næringsliv i inkluderingsarbeid. Kommunen vil også søke å etablere samarbeid med uavhengige og ideelle innovasjonsmiljøer, som kan fungere som arenaer for samarbeid og kontaktforum mellom kommunen og frivillig sektor.