Likeverdige tjenester betyr å få like muligheter

Veiviser

OXLO-guiden er en standard. Hvis du vil vite hva din virksomhet bør gjøre for å gi likeverdige tjenester, kan du følge anbefalingene i guiden. I denne veiviseren får du tips om hvordan du skal gå fram – en «quick fix» eller «hvordan gjøre det selv» om hvordan en går fram. Dette er et lederansvar – fra toppledere i virksomhetene, til mellomledere på alle nivåer –  men ikke alltid – og ofte er det ansatte med nærhet til brukere i det daglige som vet mest om hva som kan bety en forbedring.

Denne veilederen er kort og bestå av tre trinn

  • Spørsmålet – hva betyr likeverdige tjenester for oss
  • Prosessen – en workshop eller et mini-seminar om mangfold og likeverdige tjenester
  • Planen – et tiltak eller handlingsplan

Det første skrittet er å stille spørsmål. Mange ganger er det opplagt for en en barnehage, et sykehjem eller en tjeneste i bydelen hva som er utfordringen – hvor skoen trykker. Andre ganger er det riktig å ta en åpen runde – i ledergruppa, eller på en planleggingsdag eller lignende. Spørsmål om diskriminering og brukernes etnisitet eller seksuelle orientering er sjelden viktig for alle tjenester, i alle situasjoner og til alle tider. Noen ganger har det stor betydning, andre ganger har det ingen eller helt underordnet betydning.

I denne runden kan en bruke guiden til hjelp. Hva vet vi om brukerne av tjenestene våre? Er det de som er her vi virkelig ønsker å nå? Føler alle brukerne seg like velkomne? Hvilke barrièrer møter brukerne hos – i form av språk, fysiske hindre, informasjon og bildebruk? Oppnår vi de resultatene vi har satt som mål? Hvem har mest nytte av hva vi gjør? Hvordan kommuniserer vi med omverdenen – feirer vi når vi synes at vi lykkes? Deler vi seire, og inviterer vi medborgere i byen med på utvikle kommunale tilbud? Lærer vi av andre – og lærer vi bort det vi får bra til?

På hver side i guiden er det ressurser, tips og eksempler som kan bidra til å svare på slike spørsmål. Det går her også an å få hjelp til å stille de riktige spørsmålene, fra OXLO-sekretariatet – fagfolkene som kan mangfold i Enhet for mangfold og integrering (EMI).

Neste skritt er å starte en prosess. Dette kan være et tema på enn to-timers intern workshop, et halv-dags seminar – eller en bolk på en planleggingsdag eller et avdelingsseminar. Det anbefales at et tjenestested eller seksjon – gjør dette minst en gang i året. Her bør en velge ett tema eller en modul – basert på hva en kom fram til i den første spørsmålsrunden. Til slike seminarer kan det være lurt å invitere med noen utenfra – en organisasjon, en forsker, en annen offentlig virksomhet – som kan bidra med konstruktive spørsmål og et eksternt blikk. I guiden er det tips om hvem en kan kontakte. Virksomhetene kan også her invitere EMI til å lede seminaret. EMI har laget en standard manual for seminarer av ulike lengde – en powerpoint presentasjon – som kan lastes ned fra denne nettsiden, og tilpasses hva de ulike tjenestene ønsker å ta opp.

Til slutt er det viktig å komme fra til noen forbedringspunkter – en plan eller et sett av tiltak. En slik plan kan være innenfor hva det enkelte tjenestested råd over. Det krever for eksempel ikke så mye å endre bildebruk og informasjonsmateriell på et venteværelse. I andre tilfelle krever tiltakene mer kunnskap eller mer ressurser. Det kan løses gjennom et prosjekt som virksomheten søker om å delta i, eller en større plan i regi av etat eller bydel. Det hender også at et tiltak vil kreve større strukturelle endringer. I slike tilfelle må forslag på spilles opp i organisasjonen, og videre til ansvarlige byrådsavdelinger og byråder. Det kan for eksempel skje i arbeidet med by overgripende handlingsplaner. Hver virksomhet – bydel, etat eller foretak – anbefales å utnevne en OXLO-kontakt i virksomhetsleders stab, for å ivareta slike initiativ, og ellers bistå det enkelte tjenestested i utviklingsarbeid.